Przetarg

Ostrowiec

Lokal
5968 m2

12 867 934 zł

Treść ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości1. Przedmiotem przetargu jest:

a. nieruchomość położona w Ostrowcu 1a, gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowana budynkiem magazynowo produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00072117/2 o wartości rynkowej w wysokości 14 735 000,00 zł netto, wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Joannę Bondę (Bonda), posiadającą uprawnienia biegłego sądowego z dnia 20.02.2023 r. (dalej: „Nieruchomość”);

b. ruchomości wchodzące w skład upadłości o łącznej wartości rynkowej 402 664, 30 zł netto, wymienione szczegółowo w Załączniku do opisu i oszacowania wartości ruchomości wg. Wykazu uzupełniającego z dnia 23.05.2022 r., sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 22.06.2022 r.– pod: poz. 14; poz. od 17 do 18; poz. 20; poz. 22 oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości wymienione szczegółowo w Załączniku nr 1 do opisu i oszacowania wartości ruchomości i znaku towarowego, sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r. – pod: poz. od 1 do 214; poz. 216; poz. od 219 do 220; poz. 222; poz. 228; poz. 230; poz. od 232 do 242; poz. od 244 do 263; poz. od 265 do 267; poz. 269; poz. od 271 do 356; (dalej łącznie: „Ruchomości”);

c. znak towarowy słowno-graficzny „Fruit Logistics”, zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod nr Z.450556 w dniu 16.12.2015 r., wskazany w opisie i oszacowaniu wartości ruchomości i znaku towarowego, sporządzonym przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r. o wartości rynkowej w kwocie 1 082,00 zł oraz wartości likwidacyjnej 1,00 zł (dalej: „Znak Towarowy”);

2. Cena wywoławcza wynosi 12 867 934,36 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery 36/100 złote) netto.

3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 1.286.793,44 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy 44/100 złote) na rachunek masy upadłości o numerze: 24 1090 1883 0000 0001 4425 9604, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 139/20 – Ostrowiec”.

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 lutego 2024 roku do godziny 16:00, w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data nadania oferty).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2024 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, w sali nr X, o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w Regulaminie przetargu (aukcji) złożonym przy wniosku Syndyka z dnia 19 września 2023 roku (data nadania wniosku: 19 września 2023 roku), oraz Postanowieniu Sędziego Komisarza z dnia 20 listopada 2023 r. znajdujących się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, pod sygn. V GUp 139/20.

7. Informacje odnośnie przetargu (w tym o oględzinach przedmiotu przetargu) uzyskać można także w Biurze Syndyka – Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1, pod tel. +48 12 889 99 61, e mail: [Email protected] lub na stronie internetowej www.aegis.plKontakt:
Alerion Sp z o.o.
tel: 12 889 99 61
[Email protected]


Ogłoszenie wysłane z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)Lokalizacja
Ostrowiec
mazowieckie
Informacje
Powierzchnia: 5968 m2
Numer oferty: 9487/3186/OOS
Kontakt
AMK Portal Sp. z o.o.
Alerion Sp z o.o.
12 889 99 61