zamknij

Regulamin

 

Definicje

1. Sprzedawca – Sklep internetowy domli.pl prowadzony przez Martę Haase, sprzedaż prowadzona w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej. Numer telefonu:+48 667 050 147, Adres e-mail: mhaase@domli.pl, Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wielkiego 31/1,80-180 Gdańsk Polska.

2. Sklep - sklep internetowy domli.pl dostępny jest pod adresem https://domli.pl/. Prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:Strona Internetowa Sklep - strona internetowa dostępna pod adresem https://domli.pl/

- udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi,

- umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość,

3. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Użytkownik - korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

5. Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

7. Konto użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

8. Towary - znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

I. Wstęp

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer) oraz poprzez rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zapobiegają pozyskanie i modyfikowanie przez osoby nieuprawnione danych osobowych klientów.

2. Sprzedawca na Stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące w szczególności do następujących kategorii: makramy, kwietniki, dekoracje wnętrz, firany, obrusy.

3. Sprzedawca ma prawo do modyfikacji oferty Sklepu.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów - informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. W komunikacji ze Sprzedawcą, zakazane jest przez Użytkownika komunikowanie treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Sposoby porozumiewania się

1. Sprzedawca jest dostępny pod numerem telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego domli.pl: +48 667 050 147, w ramach kontaktu telefonicznego, sprzedawca udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.

2. Bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail ze swojej skrzynki mailowej. Sprzedawca dostępny jest pod adresem kontakt@domli.pl.

3. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Kontakt” i wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola.

4. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.

 

III. Ostateczna kwota do zapłaty

1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich. Natomiast ceny te nie zawierają kosztów dostarczenia towarów do klienta.

2. Koszty dostawy obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe i kurierskie oraz są uzależnione od wybranej przez klienta formy płatności oraz formy dostawy.

3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: cena zamówionych produktów oraz koszty dostarczenia towarów.

4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Informacje te podane są przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.

 

IV. Konto Użytkownika

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi założenie w sklepie internetowym Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się. Rejestracja Konta Użytkownika oraz jego posiadanie są nieodpłatne.

2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna. Użytkownik ma możliwość przeglądania asortymentu Sklepu internetowego bez posiadania konta Użytkownika.

3. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu kolejno:

- kliknąć przycisk „Zaloguj się” znajdujący się na górnym pasku strony głównej,

- kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, który przenosi do widoku zakładania konta,

- wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, m.in. imię, nazwisko, adres email oraz hasło, następnie potwierdzić zgody prawne oraz nacisnąć przycisk „Załóż konto” znajdujący się w widoku zakładania konta.

4. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca wyśle niezwłocznie na adres e-mail Użytkownika podany przez niego w formularzu rejestracji wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie        Konta Użytkownika.

5. Sprzedawca jest uprawniony do zamknięcia konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika regulaminu Sklepu Internetowego.

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca prześle Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo do zamknięcia swojego konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Użytkownik może dokonać takiej czynności poprzez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@domli.pl żądanie usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.

8. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

 

V. Formularze

1. Sprzedawca ma możliwość udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego formularze, które mogą służyć do polecania przez Użytkownika innym użytkownikom Internetu produktów oferowanych w Sklepie lub Sklepu Internetowego, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Sprzedawcę.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z danego formularza następuje w momencie skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe regulaminy, które określą zasady korzystania z konkretnych formularzy. Będą one przekazywane do wiadomości i akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

 

VI. Sposoby złożenia zamówienia

1. Użytkownik poprzez stronę Sklepu Internetowego ma możliwość dokonać zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia.

- bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu domli.pl (zakładając Konto Użytkownika) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,

- ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw produktów, cech produktów, rozmiarów oraz liczby zamawianych Towarów. Użytkownik podaje również sposób płatności, sposób i miejsce dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu.

2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

-wybrać Towary, które Użytkownik ma zamiar zamówić, wybrać liczbę sztuk oraz ewentualnie cechy produkty, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

-następnie Użytkownik przechodzi do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy” znajdującego się na górze strony internetowej.

-po weryfikacji danych znajdujących się w koszyku, klient przechodzi do formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”,

-Użytkownik podaje dane do logowania lub rejestruje konto i podaje swoje dane takie jak: Imię, Nazwisko, E-mail, a następnie przechodzi do kolejnej części formularza poprzez przycisk „Dalej”,

-w kolejnym kroku Użytkownik podaje lub wybiera dane do dostawy niezbędne do dokonania prawidłowej wysyłki zamówionych Towarów, po podaniu niezbędnych danych, Użytkownik przechodzi do kolejnej części formularza poprzez przycisk „Dalej”,

-Użytkownik dokonuje wyboru formy dostawy i po kliknięciu przycisku „Dalej” wybiera formę dokonania płatności za zamówione Towary oraz dostawę. Użytkownik potwierdza również regulamin Sklepu Internetowego domli.pl

3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.

4. Szczegółowe informacje o sposobie składania zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sklepu w stopce w zakładce „Informacje”: „Jak kupować?”. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, prześle - na podany przez Użytkownika adres E-mail wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

5. W momencie otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości E-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

 

VII. Płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za Towar poprzez bezpieczne metody płatności.

2.Metody płatności umożliwiają dokonywanie płatności:

- za pośrednictwem serwisu do płatności internetowych Dotpay,

- za pośrednictwem serwisu do płatności internetowych Paypal,

- poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz kosztów dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3. Realizacja zamówienia obejmuje okres, w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.

4. Czas realizacji zamówienia określony jest w zakładce „Formy dostaw” w stopce strony internetowej „Informacja”. Szacunkowy czas realizacji zamówienia może być różny w zależności od wybranej formy dostawy zamówienia. Sprzedawca może zmienić szacunkowy czas realizacji zamówień pokazywany na stronie Sklepu Internetowego.

 

VII. Odstąpienie od umowy.

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów. Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie formy są równorzędne pod względem skuteczności:

poprzez konto klienta,

pocztą na adres: domli.pl, ul. Kazimierza Wielkiego 31/1, 80-180 Gdańsk,

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@domli.pl,

przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Formularz zwrotu”,

4. Aby Klient mógł zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży domli.pl zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towarów (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy domli.pl, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym domli.pl została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wykorzystane do zapłaty. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. domli.pl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Towar należy odesłać na adres: domli.pl, ul. Kazimierza Wielkiego 31/1, 80-180 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Zwrot Towaru dokonać powinien Klient na jego koszt.

10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów domli.pl ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może zostać reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

3. Reklamację można złożyć poprzez drogą pocztową.

4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Aby dokonać reklamację, Klient powinien uzupełnić formularz w panelu Klienta. Dostępną opcją jest również wydrukowanie, a następnie odesłanie formularza i Towaru na adres: domli.pl, ul. Kazimierza Wielkiego 31/1, 80-180 Gdańsk.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej realizacji.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 

IX. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

2. Do składania zamówień niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Klienta oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, domli.pl przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

XI. Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu https://www.domli.pl/ w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu informatycznego Użytkownika. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących: zmiany treści Regulaminu są umieszczenie na stronie internetowej Sklepu pod adresem Sklepu https://www.domli.pl/regulamin; zmiany w prawie; przyczyny organizacyjne, czyli w szczególności zmiany form płatności, zmiany form dostaw czy zmian asortymentu. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 18.05.2020r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 01.06.2020 r.